SAKARYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1- Federasyonun adı; Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

Kısa adı: A.S.K.F.

MADDE 2- Federasyonun merkezi Sakarya’ dır.
MADDE 3- Federasyonun amacı ve amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri;

a- Spor Kulüplerinin tam demokratik olmasına, yaşatılmasına, geliştirilmesine ve güçlendiril-mesine, tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak,

b- Spor Kulüplerinde sporcu sayılarını arttırmak, spor kulüpleri, ve Fe­derasyonun yönetim-lerinde ve organlarında bayanların ve sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek,

c- Özürlüler dahil sporcu gençliği Federasyon çatısı altında ve Türkiye Spor Gençliği Kurulu şeklinde örgütlemek, üye kulüpleri de il düzeyinde Spor Gençliği Kurulları oluşturmalarını önermek, sağlamak ve desteklemek, sporcu gençlik için üye kulüplerine kaynak sağlamaya yönelik çabalar göstermek,

d- Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek,

e- Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile spor­da erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,

f- Herkes için Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak,

g- Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,

h- Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,

i- Spor kulüpleri ve bu kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek,

j- Spor kulüplerine spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçler sağlamak, öğreticiler görevlendirmek,

k- İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,

l- Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak.

m- Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve ulusla­rarası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,

n- Gençlik ve sporla ilgili; Genel Müdürlük,  Üniversite, diğer  kamu,   gönüllü ve özel kuruluşlar, dernek ve üst kuruluşlarla, hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak.

Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı veya uluslararası beden eğitimi, gençlik ve spor kuru­luşlarıyla yasalara uygun ilişkilerinden Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetki vermesi ha­linde Yürütme Kurulu yetkili, görevli ve sorumludur.

Uluslararası gençlik ve spor ilişkilerinde; spor yarışmaları, Fair Play (Sporda Erdemli Olma),eğitim, bilgilendirme, sporcu gençlik ve yönetici değişimi, ülkelerin ve konuya ilişkin kuruluşların tanıtımı, barış ve dostluğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile çevre, sağlık ve turizm alan­larına spor yönetimlerinin ve gençliğinin katkılarının sağlanması ile ortak yatırım ve kalkınma çaba ve programları da yer alabilir.

Çevre, sağlık, eğitim, sanat, kültür, turizm, ülkenin tanıtımı ve benzeri alanlarda, toplumsal kalkınma ve dayanışma yöntemleriyle beden eğitimi ve sporun da katkısını sağlamaya çalışır.
Federasyon yasalara uyar, sorunlara demokratik düzen içinde çözüm arar.

Temel öğeleri spor kulüpleri olmakla birlikte Federasyon, her yaştaki insanın.”Herkes İçin Spor ve Sağlık İçin Spor” kavram ve yöntemlerine ve Fair Play düşüncesine (Sporda Erdemli Olma) uygun olarak spor yapmasına, zihinsel ve fiziksel özürlü sporcu, yönetici ve diğer kişilerin spor ortamlarının iyileştirilmesine ve onların da spor yönetimlerine katılmasına çalışır. Bu amaçla beden eğitimi ve spor ailesinin dayanışmasına özen gösterir. Beden eğitimi ve sporun sorunlarını bir bütün olarak görür ve bu sorunların Ülkenin genel sorunlarından soyutlanamayacağını kabul eder.

Spor kulüplerini ve spor kuruluşlarını baskı altına almaya, onların kazanılmış hak­larını kısıtlamaya yönelik her türlü karar ve harekete yasal yöntemlerle karşı çıkar, bunun için yönetimler ve iktidarlar arasında ayırım yapmaz. Beden eğitimi, gençlik ve spor çalışmalarını barış içinde yürütür. Demokratik düzene ters ve halkın olumsuz bulacağı eylemlerden kaçınır.

Sporun temel öğeleri olan sporcu, yönetici, hakem, eğitici-öğretici ve öteki görevlilerin içinde bulunduğu koşulları daha iyiye götürmeye çalışır ve programlar üretir. Bu amaçla, üniversiteler, öteki örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla da işbirliğinde bulunur.

Beden eğitimi, gençlik ve spordaki kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar,basın,radyo ve televizyonlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları ve onların dernek ve birlikleri arasında yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak için de çaba gösterir. Yasalar izin verdiği takdirde Radyo ve Televizyon da kurabilir.

Yönetim Kurulu, her yıl, üye kulüpler ve diğer kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde “Amatör Sporlar Haftası” veya “Amatör Sporlar Günü” düzenleyebilir. Bu haftanın veya günün tarihi, Yönetim Kurulunca  belirlenir.

Türk spor camiasını “Türk Spor Ailesi”, Amatör Spor Camiasını da “Türk Amatör Spor Ailesi” anlayışı ve yapısı içinde yorumlar, sporda demokrasi ve el ele ilkesini sürekli savunur. Siyasi görüş, ırk, dil ve din konularında yansızdır.

Amaç bölümündeki konuların gelişme kaydetmesi, ilgililere yapılan önerilerin iz­lenmesi, spor kulüpleri, aileler, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları ve gönüllü gençlik, beden eğitimi ve spor kuruluşlarıyla yapıcı ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin kurumlaşmasına çalışır.

 

MADDE 4 – FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR

·  Federasyona yürürlükteki yasa ve yönetmenliklere göre spor kulüpleri üye olabilirler.

 • Federasyona üye olmak isteyen kulüpler kendi genel kurullarında üye olma kararı

alarak divan tutanağı, dernek tüzüğü ve genel kurul sonuç bildirimi ile birlikte yazılı olarak başvururlar.

 • Kulüplerin Federasyona üye olup olmamasına yönetim kurulu ilk toplantısında üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar verir. Karar verme süresi en geç 30 gündür.
 • Üyeliği kesinleşen kulüpler Federasyon tüzüğü ile bu tüzüğe bağlı yönetmeliklerin ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. Kulüplere sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen kulüp üye kayıt defterine kayıt edilir.
 • Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

MADDE 5 – FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarla gerçekleşir;

 

 • Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • Hiçbir kulüp federasyonda üye kalmaya zorlanamaz.
 • Her kulüp genel kurul yaparak 2/3 üye sayısını onayı ile yazılı olarak bildirmek kaydı ile federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
 • İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 • Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdiremez.

 

MADDE 6 – FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN CIKARILMA

Üye Spor Kulübü Dernekleri aşağıdaki hallerde Federasyon üyeliğinden çıkarılabilirler.

 

 • Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler Yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.
 • Federasyon Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararların
 • gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyette bulunmak.
 • Federasyon delegelerini uygun zaman içinde bildirmemek ve Federasyon Genel Kurul toplantısına delegelerin katılmaması.
 • Yukarıda belirtilen durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündeme alır ve üye sayısının 2/3 nün onayı ile spor
 • kulübü deneğinin üyeliğini askıya alabilir Federasyon Yönetim Kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir.
 • Dernek Yönetimi karara karşı bir ay içerisinde Federasyona yazılı itirazı bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı
 • itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen çıkarma kararına itiraz edilemez.
 • Çıkarılan Spor Kulübü Derneği çıkarma nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak
 • Federasyon Genel Kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilir.
 • Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve federasyon mal varlığından hak iddia edemez.

 

MADDE 7 – FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üye spor kulübü dernekler tüzükleri ve programları yönünde çalışmalarını Federasyondan bağımsız olarak gerçekleştirirler.
 • Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına uymakla yükümlüdürler. Üye Spor Kulübü
 • Derneklerin Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların uygulanmasında işbirliği yapması beklenir.
 • Üye Spor Kulübü Dernekleri yaptıkları Genel Kurul toplantılarında Federasyon Delegelerini belirlemiş olmak zorundadır ve Üye Spor Kulübü Dernekleri Genel Kurulda belirlenen Delegeleri Federasyonun Genel Kurulundan önceki ayın son gününe kadar federasyona bildirmek zorundadırlar. Genel Kurullarını 3 yılda bir yapan Spor Kulübü Dernekleri Delegelerini üç yıl için seçmiş kabul edilirler.
 • Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.
 • Dernekler Federasyona üye olurken, kendi üyelerinin ad, adres ve iletişim bilgilerini yazılı olarak bildirirler. Her altı ayda bir üyelikten çıkarılan ve yeni üyelerin ad ve adreslerini bildirirler.
 • Üye Spor Kulübü Derneklerinin Yönetim Kurulları her altı ayda bir çalışmaların ve mali tabloların özetlendiği bir raporu Federasyona yollarlar.
 • Üye Spor Kulübü Dernekleri hazırladıkları her türlü basılı belge, davetiye, afiş, katalog, şartname, albüm, kitap, CD ve benzerlerinden üçer adedini Federasyona yollarlar.
 • Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına davet edildiklerinde kabul edilebilir ciddi mazeretleri dışında üye spor kulübü derneklerinin katılması gerekir.
 • M   MADDE 8 – FEDERASYON ORGANLARI
 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Disiplin Kurulu
 5. e) Onur Kurulundan oluşur

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlar da oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez

Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60. maddesinin son fıkrası gereğince Federasyonun kuruluşu, federasyon başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar.

 

MADDE 9 – FEDERASYON GENEL KURUL UNUN TEŞKİLİ

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.

1 -Federasyon Genel Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

2- Federasyon Genel Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyeleri

3- Federasyon Genel Onur Kurulu Başkanı ve Üyeleri

4- Bağlı Spor Kulübü Dernekleri tarafından seçilecek 3’er delege

 1. A) Genel Kurul toplantısına Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asıl üyeleri Genel Kurula Tabii Delege olarak katılabilirler ve o dönem için genel kurul delegesidirler, oy kullanabilirler.
 2. B) 5 (beş) dönem Federasyon genel başkanlığı ve asil yönetim kurulu görevi yapanlar ömürleri boyunca genel kurul doğal delegesidirler. Oy kullanabilirler.
 3. C) Spor Kulüpleri kendi Genel Kurullarında karar alarak tespit ettikleri delegeleri Divan Tutanağında belirterek en az 45 gün içinde Federasyona bildirirler. Spor kulüpleri Genel Kurullarında yeni delege seçmezlerse eski seçilen delegeler yenisi  seçilene kadar delegelik hakkını korurlar.
 4. D) Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen delegeler kesinlikle Genel Kurulda oy kullanamazlar.
 5. E) Her delegenin 1 oy hakkı vardır. Her delege oyunu bizzat kendisi kullanır.

 

MADDE 10 – FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

A)- Olağan Genel Kurul; Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir ve TEMMUZ ayı içerisinde Olağan olarak yapılır. Her üç yılda bir yapılması zorunludur.

B) Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5  nin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanabilir.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu Toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde Denetleme Kurulu üyelerinden birisini veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul Federasyon Genel Kurulunu toplar.

 

MADDE 11 – FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ